FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ

İSTANBUL'UN FETHİNİN 551. YIL DÖNÜMÜ ANISINA

 

KONULAR

Fatih'in Tahta Geçişi

İstanbul'un Fethi

İstanbul İçin Şiirler


İstanbul İçin Efsaneler


Fatih'in Batı Politikaları


Fatih'in Doðu Politikaları


Denizlerde Fetihler


Fatih'in Şahsiyeti


Resimler

 

HAKKINDA

Görüþ ve Önerileriniz

Site Hakkında

 

 

 

 

 

 

 

FATİH'İN ŞAHSİYETİ VE ÖLÜMÜ

1451 yılında 21 yaşında iken yeniden Osmanlı tahtına geçen Fâtih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethedip bin yüz yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nu ortadan kaldırarak tam anlamıyla "Fâtih" ünvanını aldığı gibi, yüksek kabiliyet ve dehasıyla herkese gücünü kabul ettirmiş olan büyük bir devlet adamı idi.

Fâtih, yaptığını bilen ve ne yapması gerektiğini hesaplayıp düşünen bir liderdi. Onu, kütle mukadderatını elinde tutan sayılı dâhiler ve cihangirlerden ayıran üstün vasıf, icraat ve başarılarında, fırsat ve tesadüflerden faydalanmış olması değil, yaptığı ve yapacağından haberli bulunan bir sisteme sahip bulunması idi.

Devlet idaresinde sertti. Hissiyatını gizlemeyi bilir, yapacağı seferleri tatbik sahasına koyuncaya kadar gizli tutardı. Zamanı gelince de birdenbire maksadını açıklardı. Bu yüzden düşmanlarını şaşırtarak bir senede birkaç fütuhata birden nail olurdu. Harpte cesurdu, mağlubiyeti önlemek için cesurane bir şekilde öne atlayıp askere cesaret verirdi. Her zaman soğukkanlılığını muhafaza ederdi. Ulema, şair, tasavvuf erbabı ve sanatkârları himaye etmişti.
Fâtih, Türk tarihinin en renkli ve en büyük şahsiyetlerinden biridir. Ana dilinden başka sark ve garp dillerini bildiği, geniş bir kültür ve bilgi hamulesiyle yüklü bulunduğu, riyaziye, topçuluk ve askerlikte keşif yapacak kadar kudret sahibi olduðu anlaşılmaktadır. Serbest fikirli ve herhangi bir saplantısı olmayan hükümdarın, âlimleri davet ederek ilmî mübaheseler yaptırdığı da anlaşılmaktadır.

Fâtih, çok genç yaşta tahta çıkmış, daha çocukluğunda büyük sorumluluklar yüklenmiş, otuz
sene kadar kesintisiz sefer ve gazalarla meşgul olmuþtu. Bizzat yirmi beş seferde bulunan Fâtih, 17 devlet ile ikiyiz küsur şehir ve kale fethetmişti.

Fâtih Sultan Mehmed, 1481 yılı Nisan ayinin 29. günü 50 yaşının içinde iken, büyük bir ordunun baþýnda hasta olmasýna rağmen Üsküdar'a geçmiş ve bir at arabasına binerek, doğuya doğru ilerlemeye başlamıştı. Ancak, Gebze yakınındaki Hünkâr veya Tekfur Çayırı denen yere geldiği vakit, hastalığı büsbütün artmıştı. Bu yüzden 3 Mayıs 1481 Perşembe günü ikindi vakti, 31 yıllık hükümdarlıktan sonra vefat etti.