FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ

İSTANBUL'UN FETHİNİN 551. YIL DÖNÜMÜ ANISINA

 

KONULAR

Fatih'in Tahta Geçişi

İstanbul'un Fethi

İstanbul İçin Şiirler


İstanbul İçin Efsaneler


Fatih'in Batı Politikaları


Fatih'in Doðu Politikaları


Denizlerde Fetihler


Fatih'in Şahsiyeti


Resimler

 

HAKKINDA

Görüþ ve Önerileriniz

Site Hakkında

 

 

 

 

 

 

 

DENİZLERDE FETİHLER

1) Ege Adalarının Fethi

İstanbul'u ele geçiren Fatih, Bizans'a ait bütün toprakları hâkimiyeti altında birleştirmek istiyordu. Böylece Bizans'ın yeniden dirilmesini önleyeceği gibi, iktisadî ve siyasî açıdan da nüfuz alanıný genişletebilecekti. Öncelikle Anadolu kıyısına yakın adaları hedef alan Fatih, Bizans, Venedik ve Cenevizlilerin elindeki bu adalardan Anadolu'ya yapılan korsan akınlarının önünü kesmiş olacaktı. İkinci olarak Orta ve Doğu Akdeniz'deki adalar hedef alınmıştı ki, bu adalar Fatih'in İtalya'ya yani eski Roma'ya geçişini kolaylaştıracaktı.( Nitekim Gedik Ahmet Paşa komutasındaki bir Osmanlý donanması Napoli Krallığının elindeki Otranto'yu fethetmiş ve buradan Güney İtalya'ya akınlar düzenlenmiştir.(1480) Fakat Fatih'in ölümünden sonra baþa geçen II. Bâyezid, Gedik Ahmet Paşa'yı geri çağırınca, şehir savunmasız kalmış ve İtalyanlar kaleyi tekrar ele geçirmişlerdir).1456 yılında öncelikle Çanakkale Boğazı'na hâkim olan adalardan Gökçeada (İmroz), Taþoz Enez ve Semendirek adaları ele geçirildi. Aynı tarihlerde Limni ve Midilli halkı Türk yönetimine girmek için Osmanlılara başvurmuştu. Önce Limni, ardından, uzun süren kuşatmayı müteakip Midilli (1467) ele geçirildi.

Venedikliler 264 yıldır ellerinde tuttukları Ağrıboz Adası'ndan Mora ve Ege adalarındaki Türk birliklerine karşı saldırılarını yoğunlaştırmaktaydılar. Bunu önlemek maksadıyla Ağrıboz'un fethine karar veren Osmanlılar neticede 17 gün süren kuşatmadan sonra amaçlarına ulaştılar. Epir despotunun elindeki Zanta, Kefalonya ve Ayamavra gibi adalar da Fatih'in saltanatının son zamanlarında Osmanlı topraklarına dahil edilmiştir. Ancak St. Jean şovalyelerinin elindeki Rodos'a karşı girişilen birkaç muhasara neticesiz kalmıştır.

2) Kırım'ın Fethi (1475)

Karadeniz'in güney ve batı kıyılarının güvenlik altına alınmasından sonra Kırım fethedildi. Böylece Karadeniz tamamen bir Türk denizi haline geldi. Doğu ticaret yolları Osmanlıların kontrolüne geçti.

3) Rodos Seferi (1480)

Anadolu'nun güvenliğini tehlikeye sokan, Osmanlı gemilerine zarar veren Senjan şövalyelerinin elinde bulunan bu ada doğal koşullar nedeniyle alınamadı.

4) İtalya Seferi (Otranto)

Gedik Ahmet Paşa, Yunan adalarını aldıktan sonra Napoli Krallığına ait olan Otranto'ya sefer düzenleyerek aldı. Burada bir kale yaptırdı. Amacı bu kaleyi üs olarak kullanıp İtalya içlerine yeni seferler düzenlemekti. Ancak Fatih Sultan Mehmet'in vefatı nedeniyle seferden geri dönüldü.

5) Venedik Savaşı (1463 - 1479)

Venediklilerle Osmanlılar arasındaki siyasal ilişkiler Çelebi Mehmet zamanında başlamıştı. Asıl ilişkiler İstanbul'un fethinden sonra gelişti. Zira Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u alması, Rumeli'de ve Ege denizinde yaptığı fetih hareketleri, Venediklilerin doğudaki ticaretine büyük ölçüde zarar vermişti. Bu nedenle Osmanlı Devleti'nin en büyük rakibi oldular. Zaman zaman diğer Avrupa Devletleri'yle de işbirliği yaptılar. 1463'te başlayan bu savaş 16 yıl sürdü. Osmanlıların üstünlüğü ile 1479'da bitti. Yapılan antlaşmaya göre;

 • Venedikliler bu savaşta Osmanlılardan aldıkları yerleri geri verdi.
 • Arnavutluk'tan alınan kaleler Osmanlılarda kaldı.
 • Osmanlılar Dalmaçya, Arnavutluk kıyıları ve Mora'da Venediklilerden almış oldukları yerleri geri verdiler.
 • İki taraf esirleri de geri verildi.
 • Venedikliler her yýl Osmanlılara 10 bin Venedik altını (düka) vergi verecekler, ayrıca savaş zararı ödeyeceklerdi.

İmzalanan bu antlaşmaya göre Fatih Venediklilere şu ayrşcalşkları tanıdı:

 • Venedikliler İstanbul'da devamlı bir elçi bulunduracaklardı.
 • Elçiler, Osmanlı topraklarında yerleşmiş olan Venedik vatandaşlarının davalarına bakacaklardı.
 • Venedik tacirleri Osmanlı karasularında serbestçe ticaret yapabilecek ve gümrük indiriminden yararlanacaktı.
 • Venedik bayrağı çeken herhangi bir yabancı gemi, Venedik gemisi kabul edilecek ve ona saldırılmayacaktı.

Önemi: Fatih'in Venediklilere bu ayrıcalıkları tanımaktaki amacı;

 • Venediklilerin Hıristiyan birliğine girmesini önlemek
 • Barış sürecinden yararlanarak Osmanlı donanmasını güçlendirmek
 • Venedikliler sayesinde Doğu Akdeniz ve Karadeniz ticaretini canlandırmak

Fatih Dönemi;

 • Osmanlı Devleti'nin en parlak dönemlerindendir.
 • Saltanat sistemini kurmuş, divan başkanlığına sadrazamı bırakmıştır.
 • Tüm Osmanlı kanunnamelerini toplayarak 'Kanunnamei Ali Osman' adı verilen kanunu düzenlemiştir. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası sayılan bu kanun, hükümdarların mutlak gücünü daha da artırmıştır. Kardeşlerin öldürülmesi hükmü güç artırımının kanıtıdır.
 • Sahn-ı Seman adı verilen medreselerin yüksek kısımların açmıştır.
 • Humbara adı verilen havan topunu yaptırmıştır. Humbara ocağını kurmuştur.
 • Rönesansla yakından ilgilenmiş, İtalyan ressam Küçük Bellini'yi İstanbul'a getirterek portresini yaptırmıştır.
 • Bilgin ve şairdir. AVNI takma adıyla şiirler yazmıştır.
 • Topkapı sarayında devlet adamı yetiştirmek amacıyla yalnız devşirmelerin okuduğu 'Enderun Mektebi' açılmıştır.